INISYATIV NOU YO

INISYATIV NOU YO

Ann mete moso yo ansanm

KREYE TRAVAY

N’ap kreye travay pou milye moun nan peyi a

KONSÈY

Bay gid pou moun k’ap travay yo.

LOKAL YO

Pou gen omwen de (2) lokal pou chak nan dis (10) Depatman yo an Ayiti pou resevwa fatra a nan men moun yo ki nan chak Depatman yo, aprè sa nou menm ap  pote fatra a nan lokal prensipal la pou fè resiklaj la.

LOKAL SANTRAL LA

Machin nan gen anpil fason li ka triye fatra, epi li ka separe matyè òganik, plastik, metal, moso blòk,ak lòt bagay ki soti nan machin sa k’ap triye fatra, li fè tout sa li kapab pou travay  resiklaj la ka fèt byen.

FASON N'AP JERE FATRA A

N’ap bay tout moun kote pou yo jete fatra yo, epi kamyon yo ap gen orè ki jou pou vin ranmase fatra yo kay moun yo

JESYON FINANSYE

Fason n’ap jere ak Itilize lajan

AVANSE POU DEVAN

Pwojeksyon an karaktè gra - Faz 1 - Pwojè Pwòpte

▪ Prezante pwojè a ak sitwayen yo ak gouvènman an nan Ayiti ak U.S la.
▪ Kreye patenarya ak lokal yo pou’n jwen yon pi bon fason pou jere zafè fatra.
▪ Kreye patenarya ak konpayi lokal pou sipò teknolojik.
▪ Kolabore ak minisipalite lokal yo pou sekirite,  epi ak sipò finansye.
▪ Achte kamyon, ekipman, zouti ak founiti.
▪ Kreye enfrastrikti an Ayiti pou sipòte inisyativ.
▪ Bay modèl pwojè a nan yon “Jou Sèvis” an patenarya avèk legliz, ONG, inivèsite ak lekòl si yo vle volontè pou kòmanse Pwojè Pwòpte Ayiti.

Projeksyon an karaktè gra - Faz 2 - Pwojè bati

▪ Ankouraje, anplwaye, ak moun k’ap viv nan tout 10 depatman an Ayiti  yo kòmanse ak Pwojè Pwòpte.
▪ Bay modèl pwojè a nan yon “Jou Sèvis” an kolaborasyon avèk legliz, ONG, inivèsite ak lekòl kòm volontè pou kòmanse Pwojè bati an Ayiti.

Projeksyon an karaktè gra - Faz 3 - Pwojè soutni

▪ Bay yon opòtinite  pou agrikilti  nan kominote nou an ka bay lokalman jan nou gen entènasyonalman.

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.